Noves perspectives entorn de la producció de vi de l’ager de Tarraco en època romano-republicana: les produccions amforals de la figlina del Vilar (Valls, Tarragona)

New perspectives on the export of wine from the ager Tarraconensis in Roman Republican times: the amphora production of the figlina of El Vilar (Valls, Tarragona)
Enric Colom Mendoza
PYRENAE, vol. 52 núm. 2 (2021) (p. 85-103)
DOI: 10.1344/Pyrenae2021.vol52num2.4

La terrisseria del Vilar fou descoberta durant una intervenció arqueològica d’urgència l’any 2000. L’excavació proporcionà un nivell d’abocador molt interessant, en el qual es documentaren imitacions d’àmfores de tipologia ja plenament romana, com seria la grecoitàlica i la Dressel 1A, així com àmfores ovoides de reduïdes dimensions. A partir de l’observació dels fragments amforals de la UE 4018 del Vilar, hem portat a terme l’estudi morfològic de les formes documentades, així com la caracterització a nivell macroscòpic de les pastes ceràmiques locals. Es tracta d’una fita important en el coneixement de l’explotació vitivinícola a l’ager Tarraconensis per a la seva exportació, ja que es tracta de la terrisseria d’àmfores romanes més antiga documentada a la Provincia Hispania Citerior, la qual va iniciar-ne la producció en algun moment del segon quart del segle II aC.

PARAULES CLAU: FIGLINAE, AGER TARRACONENSIS, ÀMFORES ROMANO-REPUBLICANES, ÀMFORES PARVAE

The kiln of El Vilar was discovered in 2000 during an archaeological survey. The excavation provi­ded a very interesting dump of waste material where imitations of amphorae of fully Roman types were documented, notably the Greco-Italic and Dressel 1A, as well as small module versions of ovoid amphorae. Based on the study of amphora fragments from stratigraphic unit 4018 of El Vilar, we have carried out the typological study of the documented amphoras, as well as the macroscopic characterization of the local fabrics. This provides key new data on the exploitation of wine for export produced in the ager Tarraconensis, this being the oldest Roman figlina documented in the Provincia Hispania Citerior, with its earliest phase of production dating to within the second quarter of the 2nd century BC.

KEYWORDS: FIGLINAE, AGER TARRACONENSIS, ROMAN-REPUBLICAN AMPHORAS, PARVAE AMPHORAS