La presència ibèrica, romana i tardoromana a les Terres de Ponent. Noves dades sobre el poblament rural del nord-est de l’ager Ilerdensis (Noguera, Pla d’Urgell i Segrià)

The Iberian, Roman and late Roman presence in the region of Ponent. New data on the rural population of the northeastern ager Ilerdensis (Noguera, Pla d’Urgell and Segrià)
Montse Baiges Minguella, Marc Bouzas Sabater i Jaume Puigredon Boixadera
PYRENAE, vol. 52 núm. 2 (2021) (p. 61-84)
DOI: 10.1344/Pyrenae2021.vol52num2.3

En aquest treball s’aporten noves dades sobre l’ocupació del nord-est de l’ager Ilerdensis durant els segles III aC - VII dC, a partir d’un conjunt de monedes, objectes metàl·lics i fragments ceràmics recollits als termes municipals de Camarasa, Bellvís, el Poal, Linyola, Menàrguens, Térmens i Vilanova de la Barca. Pertanyen a dotze jaciments nous o poc estudiats, fet que posa en relleu la manca d’estudis sobre aquest territori, que hauria estat molt més poblat del que coneixem actualment, ja que reuneix unes condicions ecològiques ideals per a la vida humana i el desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia al llarg de la història.

PARAULES CLAU: AGER ILERDENSIS, POBLAMENT RURAL, ASSENTAMENTS IBÈRICS, ASSENTAMENTS ROMANS, ASSENTAMENTS TARDOANTICS

This paper brings new light on the occupation of the northeastern ager Ilerdensis (Lleida-Lerida) during the 3rd century BC to 7th century AD through the study of an assemblage of coins, metal objects and ceramic fragments collected in the vicinity of Camarasa, Bellvís, el Poal, Linyola, Menàrguens, Térmens and Vilanova de la Barca. They belong to twelve newly discovered or poorly studied sites, highlighting the lack of research on this area, and the current evidence indicates that it might have been more populated previously thought, as it has ideal ecological conditions for human life and the development of agriculture and animal husbandry throughout history.

KEYWORDS: AGER ILERDENSIS, RURAL SETTLEMENT, IBERIAN SITES, ROMAN SITES, LATE ANTIQUE SITES