Assessing site potential, sequence and looting damage of the Palaeolithic deposits at La Cova del Moro (El Poble Nou de Benitatxell, Alicante, Mediterranean Iberia)

Avaluant el potencial, la seqüència i els danys clandestins dels dipòsits paleolítics de La Cova del Moro (El Poble Nou de Benitatxell, Alacant, Mediterrània ibèrica)

Dídac Román, Joaquim Bolufer, Inés Domingo, Cristina Real, Alfred Sanchis and Yolanda Carrión Marco

PYRENAE, vol. 52 núm. 1 (2021) (p. 57-83) 
DOI: 10.1344/Pyrenae2021.vol52num1.2

This paper assesses the potential and sequence of the Palaeolithic human occupations at la Cova del Moro site and the effects of the irretrievable damage caused by anthropogenic processes, including illicit excavations and urban development. While the site was discovered in 1898, it was never exca­vated with scientific methods, despite being located in an area of Mediterranean Iberia renowned for the high density of Upper Paleolithic sites. Information collected from looters trenches to clarify the sequence and quantify the damages, first radiocarbon dates and full analysis of the materials recovered have been central to this assessment and provide the foundation for future controlled excavations. The results show that the site preserves a long Upper Palaeolithic sequence.

KEYWORDS: UPPER PALAEOLITHIC, MEDITERRANEAN IBERIA, ETHICS, CONSERVATION

Aquest treball avalua el potencial i la seqüència de les ocupacions paleolítiques del jaciment de la Cova del Moro i els efectes del dany irreparable causat pels processos humans, inclosos les excava­cions clandestines i el desenvolupament urbanístic. Tot i que el lloc va ser descobert el 1898, mai no ha estat excavat amb mètodes científics, tot i estar situat en una zona de la Mediterrània ibèrica amb una densitat de jaciments del Paleolític superior. La informació recollida en la zona afectada pels saquejadors per aclarir la seqüència i quantificar els danys, les primeres datacions de radiocarboni i l’anàlisi completa dels materials recuperats han estat fonamentals per a aquesta avaluació i proporcionen les bases per a futures excavacions controlades. Els resultats mostren que el jaciment conserva una llarga seqüència del Paleolític superior.

PARAULES CLAU: PALEOLÍTIC SUPERIOR, MEDITERRÀNIA IBÈRICA, ÈTICA, CONSERVACIÓ