Les cremacions romanes de la plaça del Pallol de Girona

Roman cremations of the Pallol square of Girona

Anna Augé, Josep Maria Nolla i Josep Casas

PYRENAE, vol. 48 núm. 1 (2017) ISSN: 0079-8215 EISSN: 2339-9171 (p. 71-92)

DOI: 10.1344/Pyrenae2017.vol48num1.3

Les excavacions preventives de la plaça del Pallol, al darrere de l’ajuntament de la ciutat i a 50 m de l’antiga Via Augusta van localitzar una petita necròpolis amb cremacions i algun petit monument funerari que a partir dels objectes recuperats caldria datar dins de la primera meitat del segle i de l’era. Es pogué explorar, molt ben conservat, un ustrinum associat al conjunt. A la vora del gran camí i d’un vial secundari que conduïa al portal anomenat posteriorment Rufí, aquell sector esdevenia un magnífic espai per a potenciar l’autorepresentació de les famílies que se’n serviren.

PARAULES CLAU: FUNUS, CREMACIONS, USTRINUM, VIA FUNERÀRIA, ALT IMPERI 


Rescue archaeological excavations carried out in the Pallol square, located just behind the city hall and 50 m far from the ancient Via Augusta, found a small necropolis constituted by cremations and some small funerary monuments. The recovered materials are able to assign a chronology of first half of 1st century AD. A well-preserved ustrinum related to this set was explored. The location of the necropolis, next to the main road and a secondary road leading to the gate later known as Rufinus’s gate, was used by the families buried in it as an excellent place of self-representation.

KEY WORDS: FUNUS, CREMATIONS, USTRINUM, FUNERARY ROAD, ROMAN EMPIRE