Marques africanes i ròdies de Can Tacó (Montmeló) / African and rhodian stamps of Can Tacò (Montmeló)

Esther Rodrigo, Cèsar Carreras i Valentina Porcheddu

DOI: 10.1344/Pyrenae2015.vol46num2.2

KEYWORDS: AMPHORA STAMP, RHODIAN, ADMINISTRATIVE CENTRE, ROMAN REPUBLIC, MILITARY, CONQUEST

 

Can Tacó (Montmeló/Montornès del Vallès) és un jaciment romà republicà datat aproximadament en el darrer quart del segle ii aC. Inicialment fou etiquetat com a punt fortificat, una mena de casa fortificada, però actualment es defineix com a centre administratiu. La seva localització, dalt d’un turó controlant un dels principals nuclis de comunicació terrestre de la regió, revela la seva importància en aquest període. Aquest article presenta en detall el jaciment, però a més a més inclou l’estudi de tres marques d’àmfora exòtiques l’origen i la datació de les quals ens ajuden a entendre millor

l’enclavament.

PARAULES CLAUS: MARCA D’ÀMFORA, RÒDIA, CENTRE D’ADMINISTRACIÓ, REPÚBLICA ROMANA, MILITAR, CONQUESTA

Can Tacó (Montmeló/Montornès del Vallès) is a Roman Republican site dated roughly in the last quarter of the 2nd century B.C., which was initially tagged as a military outpost, a kind of fortified house, but recently has been defined also as an administrative centre. Its location on the top a
hill controlling some of the most important hubs of land communication in this region reveals its importance in this period. This paper presents in detail the site, but also includes the study of three exotic amphora stamps, whose origins and dating helps to have a better understanding of the site.

KEY WORDS: AMPHORA STAMP, RHODIAN, ADMINISTRATIVE CENTRE, ROMAN REPUBLIC, MILITARY, CONQUEST