Normes ètiques

Pyrenae és una revista que segueix un procés de revisió per parells cecs per garantir la qualitat i l’originalitat científica dels seus continguts. Per aquesta raó, totes les parts implicades en el procés de producció, edició i acceptació del contingut d'aquesta revista –editors, revisors i autors– han de seguir una sèrie de normes de conducta ètica guiades per estàndards internacionals i basades en els principis d'originalitat, confidencialitat, objectivitat, imparcialitat, honestedat i anonimat. L'objectiu últim és el de la qualitat científica dels treballs publicats.

 

Responsabilitats dels editors  

Els editors de Pyrenae gestionaran amb el màxim de confidencialitat i respecte els manuscrits proposats a edició i la seva gestió, tant en el procés d'avaluació com en el de producció.

* Garantir la confidencialitat dels manuscrits rebuts. Ni els manuscrits, ni part del seu contingut podran ser compartits amb ningú que no siguin els autors o els revisors. El contingut tampoc podrà ser utilitzat o citat en els seus propis treballs fins que l'article sigui publicat.

* Gestió de l'avaluació. Els editors, una vegada rebut el manuscrit, contactaran amb els avaluadors i iniciaran el procés d'avaluació per parells cecs. En cas de conflicte respecte als resultats de l'avaluació, es procedirà a gestionar un tercer avaluador.

* Garantir la confidencialitat dels revisors. L'editor no divulgarà el nom o altres detalls dels revisors sense la seva prèvia aprovació.

* Decisió final en l'acceptació de manuscrits. El resultat de l'avaluació d'un manuscrit es transmet als editors de Pyrenae. Són els editors els que prenen la decisió final de la publicació d'un article i els que comuniquen els resultats de l'avaluació a l'autor o autors. Els editors de la revista són els que coneixen l'audiència i difusió de la revista, així com el seu impacte i necessitats.

 

Responsabilitats dels revisors

L'avaluació científica d'un article és un procés d'altruisme regit per unes normes ètiques. Tota avaluació té un caràcter constructiu i professional. L'avaluació ha de tenir en compte l'originalitat i el correcte tractament de les dades, així com la inexistència de plagi. Els avaluadors de Pyrenae són escollits per la seva rellevància científica i excel·lència en el seu camp de recerca.

* Garantir la confidencialitat dels manuscrits rebuts. Ni els manuscrits, ni part del seu contingut podran ser compartits amb ningú, sense autorització expressa dels editors. El contingut tampoc podrà ser utilitzat o citat pel revisor en les seves recerques fins que l'article sigui publicat.

* Avaluar de forma objectiva, constructiva i professional el manuscrit rebut.

* Avaluar el manuscrit en el termini previst. Si el revisor no pot complir amb el termini de revisió proposat haurà d'informar de forma immediata a l'editor i rebutjar l'avaluació del manuscrit.

* Declarar qualsevol conflicte d'interessos. El revisor ha d'informar a l'editor de l'existència de qualsevol conflicte d'interessos, si manté alguna relació laboral o personal amb algun dels autors que pogués comprometre la imparcialitat de la revisió.

* Notificar a l'editor qualsevol evidència de plagi en el manuscrit revisat.

 Model Informe Avaulador en format .pdf

 

Responsabilitats dels autors

* Garantir l'originalitat del manuscrit. Els autors no han de presentar articles que ja hagin estat prèviament publicats o que estiguin en procés de revisió en altres revistes o monografies.

* Reconèixer de manera explícita les fonts utilitzades. Si els autors utilitzen informació extreta d'altres fonts (ja sigui publicacions o informació cedida per altres investigadors) aquestes han de ser citades explícitament. Qualsevol evidència de plagi, entesa com a infracció amb sanció penal, comporta la immediata desqualificació del text per a la seva publicació.

* Reconèixer a tots aquells que han contribuït en les recerques. Qualsevol contribució significativa d'altres investigadors ha de ser reconeguda de forma explícita afegint-los com coautors. Tots els signants han de conèixer i acceptar la versió final del manuscrit, si aquest és acceptat per a la seva publicació.

* Notificar a l'editor qualsevol conflicte d'interessos que pugui afectar a la publicació o acceptació del manuscrit.

 

COMPROMÍS DELS AUTORS

Els articles publicats per Pyrenae es poden descarregar en accés lliure des de l’espai web de Pyrenae. Els autors, en publicar un article a Pyrenae, adquireixen el compromís de no penjar en cap altre repositori la publicació. Sí poden proporcionar el títol i l’enllaç el link del article per descarregar-lo del web de Pyrenae.