Presentació / Indexació

Pyrenae, Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental / Journal of Western Mediterranean Prehistory and Antiquity, és editada per la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. 

La revista té com a objectiu promoure la difusió dels resultats de la recerca, així com la comunicació i el debat científic, dins un marc cronològic que compren des de la Prehistòria fins els inicis de l’Edat Mitja, especialment a la Mediterrània occidental.

Pyrenae és una revista en accés obert, semestral amb un estricte compliment de la seva aparició i amb un rigorós procés de revisió per pars cecs externs. Això fa que sigui una revista d’alt nivell científic, dinàmica i una excel·lent plataforma per a la difusió dels resultats de la investigació.

 

Factor d’impacte / Indexació

ISSN 0079-8215
EISSN 2339-9171
DOI 10.1344/Pyrenae
 

 

Bases de dades

 

Fonts de finançament

Pyrenae està finançada per la Universitat de Barcelona:
Secció de Prehistòria i Arqueologia del Departament d’Història i Arqueologia
Comissió de Recerca de la Facultat de Geografia i Història
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

 

Següent >> Política Editorial