Normes

Normes generals descarregar normes en format .pdf

 • Els treballs hauran d’estar escrits en un dels següents idiomes: català, castellà i anglès (els Editors valoraran l’acceptació d’articles en francès i/o italià).
 • L’extensió màxima de l’article (incloent-hi les figures i les taules) serà de 12.000 paraules (aproximadament 30 pàgines a doble espai i a mida de font 12).
 • Els articles de fons sol•licitats per la revista tindran una extensió de fins a 16.000 paraules (aproximadament 41 pàgines a doble espai i mida de font 12).
 • En la preparació del manuscrit els autors han de tenir en compte que cada taula o figura serà comptada com a 600 paraules per pàgina.
 • El manuscrit ha d’estar configurat a doble espai, amb marges amplis, en format electrònic preferentment per a PC i en MS Word. Les taules, figures i peus de taules i figures es trametran en arxius separats.
 • El títol de l’article haurà de ser representatiu del contingut del treball.
 • Els autors hauran de consignar el seu nom i cognoms, la seva filiació institucional o lloc de treball, amb indicació de l’adreça postal, correu electrònic i número de telèfon.
 • El text anirà precedit d’un resum, d’una extensió màxima de 100 paraules, en l’idioma original del treball i un altre, d’igual extensió, en anglès. Els resums hauran d’exposar breument l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions del treball. Cada resum anirà seguit d’un màxim de 6 paraules clau, en el mateix idioma, que en el seu conjunt no siguin la repetició del títol.
 • El text de l’article ha de contenir els objectius, la justificació del treball, la metodologia emprada, els resultats obtinguts i la discussió i conclusions.
 • Les notes a peu de pàgina s’utilitzaran excepcionalment i només per a contenir text addicional i mai referències bibliogràfiques, encara que poden fer referència a la bibliografia. 
 • Els agraïments aniran a la fi del text principal i contindran els noms i filiació institucional de les persones esmentades, així com el tipus de col•laboració rebuda.
 • Les figures i taules hauran d’anar enumerades seqüencialment amb números aràbics a mesura que són citades en el text.
 • El material complementari però essencial d’un treball es recollirà en annexos al final del text, després de la bibliografia.
 • Hauran d’utilitzar-se les unitats SI (Système International d’Unités). En el cas que s’utilitzin altres sistemes, s’hauran d’afegir els equivalents de SI entre parèntesis en llocs estratègics.
 • Els originals, un cop admesos per l’Equip Editorial, seran revisats per, com a mínim, dos avaluadors externs que guiaran la decisió final dels editors d’acceptar els articles per a la seva publicació, i que podran proposar canvis per a la seva millora.
 • Un cop acceptats definitivament els articles, les proves d’impremta seran enviades en fitxer de format pdf al autor responsable de la correspondència amb Pyrenaea no ser que s’indiqui expressament una altra cosa. Els articles hauran d’ésser retornats el més aviat possible amb les correccions fetes sobre el mateix text.
 • L’autor o autors de cada article, un cop publicat, rebran un exemplar de Pyrenae en paper i un pdf del seu article. Aquest pdf serà penjat immediatament en el repositori cooperatiu Revistes Catalanes amb Accés Obert i en format digital a la pàgina web de la revista.
 • Els originals entregats a Pyrenae no seran retornats als autors, a no ser que es demani expressament la seva devolució.


Normes bibliogràfiques

Les cites bibliogràfiques dins del text esmentaran el nom de l’autor (o dels dos autors, o el nom del primer autor més l’expressió et al., en el cas de tres o més autors), any de publicació i, si cal, referències específiques de pàgina, taula o figura (separades per dos punts). Si hi hagués diverses publicacions del mateix autor, s’ha de donar el nom de l’autor i les dates separades per comes. Si hi hagués diferents publicacions per part del mateix autor amb la mateixa data, s’hauria d’afegir una lletra minúscula a la data. Si hi hagués diferents publicacions de diferents autors, les referències hauran d’anar separades per punt i coma. Si el nom de l’autor se cita dins del text, es posaran entre parèntesis les dates i les pàgines de referència. Si us plau, seguiu els següents exemples:

 • (Brown, 2012)
 • (Speth i Tchernov, 1998)
 • (Albert et al., 2003)
 • (Düffort et al., 2012)
 • (Christie, 2012: 28) o (Christie, 2012: 28-33) o (Christie, 2012: 28, fig. 1.8)
 • (Trigger, 1995a, 1997)
 • (Trigger, 1995a: 326, 1995b: fig. 2)
 • (Brown, 2012; Albert et al., 2003; Speth i Tchernov, 1998)
 • «… documentat per Jullien i Rieu (1999), a …»
Al final del text, es donarà el llistat bibliogràfic de les referències citades per ordre alfabètic dels autors. Si us plau, seguiu els següents exemples:
 • BROWN, P., 2012, Through the Eye of a Needle. Wealth, The Fall of Rome, and the Making of a Christianity in the West 350-550 AD, Princeton University Press, Princeton.
 • SPETH, J.D. i TCHERNOV, E., 1998, The role of hunting and scavenging in Neandertal procurement strategies: New evidence from Kebara cave (Israel), in T. AKAZAWA, K. AOIKI i O. BAR-YOSEF (eds.), Neandertals and Modern Humans in Western Asia, Plenum Press, Nova York, 223-240.
 • ALBERT, R.M., BAR-YOSEF, O., MEIGEN, L. i WEINER, S., 2003, Quantitative Phytolith Study of Hearths from the Natufian and Middle Palaeolithic Levels of Hayonim Cave (Galilee, Israel), Journal of Archaeological Science 30, 461-480.
 • DÜFFORT, C., BREUCKMANN, B., KALASEK, R. i QUATEMBER, U., 2012, Three-Dimensional Documentation of Hadrian’s Temple in Ephesus (Turkey). Using Different Scanning Technologies and Combining these Data into a Final 3D Model, in M. ZHOU, I. ROMANOWSKA, Z. WU, P. XU i P. VERHAGEN (eds.), Revive the Past. Proceedings of the 39th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Beijing, April 12-16, 2011, Pallas Publications, Amsterdam, 38-47.
 • CHRISTIE, N., 2012, Vrbes Extinctae: Archaeologies of and Approaches to Abandoned Classical Cities, in N. CHRISTIE i A. AUGENTI (eds.), Vrbes Extinctae. Approaches to archaeologies of abandoned classical towns, Ashgate Publishing Company, Burlington, 1-44.
 • TRIGGER, B.G., 1995a, Expanding middle-range theory, Antiquity 69, 449-458.
 • TRIGGER, B.G., 1995b, Romanticism, nationalism and archaeology, in P. KOHL i C. FAWCETT (eds.), Nationalism, Politics and the Practice of Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 263-279.
 • TRIGGER, B.G., 1997, Sociocultural Evolution, Blackwell Publishers, Oxford.
 • JULLIEN, M. i RIEU, J.-L., 1999, Occupations du Paléolithique Supérieur dans le Sud-est du Bassin parisien, Documents d’Archéologie Française 78, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, París.
Les cites de fonts clàssiques s’adequaran, sempre que sigui possible, a l’establert en els diccionaris Glare, P.G.W. (ed.), 1982, Oxford Latin Dictionary, Clarendon Press, Oxford i Liddell, H.G. i Scott, R. (eds.), 1996 , A Greek-English LexiconClarendon Press, Oxford.
Per la citació d’un article en revista electrònica cal seguir el següent exemple:
 • MARTINEZ GARCÍA, J.J., 2008, El proyecto SIPMUR: los sistemas de información geográfica aplicados a la gestión administrativa del patrimonio de la región de Murcia, Revista Arqueomurcia 3 [en línia]. Consulta: 8 de març de 2011. Disponible a <http://www.arqueomurcia.com/revista/n3/pdfs/sipmur.pdf.

Per la citació d’una informació o d’un text contingut en un espai web cal seguir el següent exemple:

Normes per a les imatges

 • Taules i figures (tot tipus d’il•lustracions) hauran de ser tramesos en blanc i negre o color (revista en paper: blanc i negre; revista electrònica i pdf: color) i s’han d’ajustar al format i caixa de la revista. L’extensió de les taules i figures serà comptada com a 600 paraules per pàgina.
 • Cada taula i cada figura han d’anar necessàriament en arxius separats. Seran citades dins del text en llocs apropiats entre parèntesis, utilitzant la paraula «taula» o «fig.» seguida del número per ordre d’aparició en el text, per exemple (taula 4) o (fig. 2). Taules i figures s’enumeraran per separat.
 • Les figures i taules que es presentin han d’anar sagnades i no han d’estar enquadrades per un marc.
 • Totes les figures que incloguin planimetries o mapes han de portar la indicació del nord i una escala gràfica.
 • Les figures que reprodueixin materials han de portar una escala gràfica.
 • A totes les figures i taules ha de constar el autor o autors si no és un material original. Si el material ha estat modificat també s’ha de fer constar.
 • Únicament seran acceptades les il•lustracions d’alta qualitat en extensió tiff o jpg (300 ppi). Qualsevol altre tipus d’imatge ha de ser transformada a aquests formats.

Comprovi que compleix les normes de Pyrenae per a la submissió d’un article.

Recordatori del material a entregar:

 • dades de l’autor o autors
 • breu resum i paraules clau
 • text amb les citacions bibliogràfiques segons les normes
 • agraïments, si s’escauen
 • bibliografia segons les normes
 • llistat de peus de figures i taules
 • material gràfic en alta resolució

<< Anterior Presentació d'originals                                                                                                                                         Següent>> Ressenyes