Política Editorial

  • Pyrenae publica articles originals que reflecteixin i incitin a la recerca científica en tots els camps temàtics des de la Prehistòria fins l'arqueologia d'inicis de l’època medieval, així com aspectes relatius a la metodologia, teoria, historiografia..., amb una clara vocació per l’excel·lència i la innovació.

  • Pyrenae inclou articles de fons sol·licitats pels propis editors, articles presentats per autors o equips de recerca, un fòrum de discussió eventual, ressenyes bibliogràfiques.

  • Pyrenae és una publicació periòdica de caràcter semestral que es publica tant en paper i en accés obert. Pot ser consultada en aquest espai web en edició digital, en qualsevol ebook (format epup) o descarregar-se en format electrònic (pdf). Un primer volum és publicat al mes de gener i un segon al mes de juliol. Els editors de la revista respecten la seva periodicitat.

  • Pyrenae té cura especial de no publicar articles ja apareguts en altres revistes ni traduccions d’articles. L'Equip Editor de la revista preguen als/les autors/es no enviar aquest tipus de documentació per a la seva valoració. En casos molt excepcionals l’Equip Editor pot considerar la publicació d’un text no inèdit. 

  • Les opinions i dades contingudes en cadascun dels articles publicats són única i exclusivament responsabilitat dels/les autors/es. Ni Pyrenae, ni la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, ni la pròpia Universitat són responsables, en cap cas, de la credibilitat i autenticitat dels treballs.

  • Els articles en accés obert publicats a Pyrenae poden ser consultats i descarregats a través d’aquesta pàgina web (cf. Arxiu) o bé mitjançant el repositori cooperatiu Revistes Catalanes amb Accés Obert.

 

Procediment d’avaluació / Avaluació per parells cecs externs

Pyrenae entén que l’avaluació dels textos és un dels punts fonamentals per a la seva excel·lència i procedeix a una avaluació per pars cecs externs a Pyrenae de forma estricta, seguint les recomanacions ètiques i científiques de la European Association of Science Editors. En el procés d’avaluació, els/les editores de la revista, una vegada considerada la qualitat de l’article i tenint en compte la seva temàtica, l’envien com a mínim a dos/dues avaluadors/es anònims/es extern/es a la revista. En situacions específiques i necessàries s’apellarà a l’expertesa científica d’algun/a dels/les membres del Comitè Assessor. En cap cas l’avaluació serà duta a terme per investigadors/es de la institució de referencia del autor/a. Si en el resultat de l’avaluació existeix un possible conflicte (un positiu, un negatiu), els/les Editors/es remetran el manuscrit a un/a tercer/a avaluador/a. Una vegada avaluat el manuscrit s’enviarà el document d’avaluació al autor/a per tal que procedeixi a fer les esmenes necessàries. En el moment de rebre el manuscrit definitiu, l’Equip Editorial iniciarà el procés de revisió, maquetació i edició. La temporalització, des de l’arribada del manuscrit a Pyrenae fins el final del procés d’avaluació, pot ser de dos mesos aproximadament. La publicació final del manuscrit es preveu pel següent volum de la revista, sempre tenint en compte la data de recepció i la data d’acceptació (dates que consten també en la publicació final i en el pdf online).

La responsabilitat final per a la publicació del manuscrit sotmès a Pyrenae recau sobre l'equip editor de la revista, atès que són els que coneixen els seus/ves lectors/es, la seva audiència, difusió i l’impacte, així com el reconeixement de la revista. 

L’Equip Editor s’ocupa de l’avaluació de les ressenyes bibliogràfiques

Totes les parts implicades en el procés de producció, edició i acceptació dels manuscrits han de complir el Codi Ètic.

 

Taxes de presentació i publicació

La publicació a Pyrenae és gratuïta i no es cobren taxes de tramitació als/les autors/es.

 

Ètica Editorial / Compliment dels estàndards comunitaris

Pyrenae garanteix tots els codis ètics i conflicte d’interessos en el procés d’edició, des de els/les editors/es als/les avaluadors/es i autors/es, aplicant els principis establerts pel Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE), que assumeix la Universitat de Barcelona en la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques. La European Association of Science Editors disposa d’un gran nombre de recursos per la redacció, avaluació i edició de manuscrits científics que Pyrenae té en compte al llarg de tot el procés.

 

 << Anterior. Presentació                                                        Següent >> Equip Editorial